Radon, luft och hälsa

Radon är farligt och dödar varje år hundratals människor bara i Sverige. Inomhusluften kan vara farlig och dessutom innehålla många ämnen/avgaser som är skadliga. Byggmaterial samt inredning kan orsaka konsekvenser som vi idag inte har undersökt och därmed kontroll på. Andra vanliga föroreningskällor är mögel, rengöringsmedel, människor, alla tekniska produkter och djur.

Människan påverkar själv inomhusluften genom att laga mat till att använda tex. parfym men vi framkallar dessutom koldioxid som vi sedan tvingas anda in och som efterhand ökar om luftväxlingen är dålig. Ofta blir koldioxidhalten för hög när ventilationen är undermålig eller det vistas fler människor i lokalen än tänkt. Koldioxidhalten inomhus används ofta som en indikator på halten av föroreningar, alltså är koldioxiden hög brukar man anta att halten av andra föroreningar också är hög. En diffus och svårhanterlig följd av dåligt inneklimat på framför allt arbetsplatser är den så kallade ”sjuka-hus-sjukan” eller SBS (Sick Building Syndrome).SBS kan ge en mängd olika besvär som illamående, huvudvärk, klåda, näsproblem och mycket annat. En person som påverkas av SBS blir det ofta i en specifik byggnad, problemen tilltar ju mer man vistas i byggnaden och försvinner ofta när man slutar vara där. Det har dock visat sig att människor som påverkats av SBS under en längre tid sänker sin motståndskraft och kan få kvarstående besvär. En undersökning bland 5 000 personer i Norrbotten visade att nästan hälften av dem hade minst ett SBS-symtom varje vecka. En fjärdedel av dem hade sökt läkare för besvären. De faktorer som oftast fanns var dålig ventilation, fukt/mögel, dålig städning, kopieringsapparater och luftfuktare. För att vi ska må bra är det viktigt att minska antalet föroreningar i inneluften. Vi behöver också minska mängden av de föroreningar som finns. För mer information och lösningar när det gäller villaventilation och hur man kan förbättra miljön genom fläktstyrd ventilation och filtrering av luften med hjälp av FTX-aggregat hittar du med hjälp av denna länk.

Pollen inomhus

Förhindra pollen inomhus med FTX-ventilation.

Avgaser, pollen inomhus samt koncentrationer av bakterier och virus bör hållas så låga som möjligt för att vi ska må bra i våra hus.

Ofta har ventilationssystem som finns på arbetsplatser bättre ventilationsfilter och underhåll med reservfilter och det beror på arbetarskyddskrav som måste uppfyllas.

Med ett FTX-ventilationssystem har man möjlighet att sätta in pollenfilter som begränsar halten av pollen inomhus och det är bara ett filter att byta, istället för ett vid varje fönster eller ventil som med frånluftsvärmepump. Socialstyrelsen och Boverket säger att luftomsättningen ska vara 0,5 ggr/timme – vilket betyder att en stor del av luften är utbytt efter två timmar. Många svenska bostäder ligger långt under detta krav. De balanserade ventilationssystemen har även effektiva filter som filtrerar bort föroreningar, damm och pollen som finns i luften.

Förhindra pollen inomhus med FTX och pollenfilter.

Forskarna menar att man kan minska symptom på astma genom att reducera nivåerna av partiklar i inomhusluften med hjälp av ventilationsfilter av rätt kvalité. Ventilationsfilter ska släppa igenom luft och samtidigt filtrera bort så många partiklar som möjligt för att minska problem för såväl människor i huset som för att skydda ventilationssystemet mot nedsmutsning. Ett ventilationsfilter bör bytas enligt tillverkarens rekommendationer, dock minst en gång per år, gärna på hösten efter pollensäsongen. Bor du vid en starkt trafikerad väg kan du behöva byta filtren oftare.

Varm luft till källaren med solfångare!

Varm och torr friskluft till källaren eller sommarhuset med hjälp av luftsolfångare finns som ”Gör Det Själv” paket. Principen bygger på att solfångaren startar fläkten som därmed suger in luft via en mängd små hål. Där värms luften upp och samlas via ett utblåsningshål in i huset.

Det är inte bara lukten som är ett problem. Fukt ger svamp och röta fina förutsättningar att trivas och därmed skadas de saker vi förvarar i källaren. När vi får i oss luft med mögel skadas hälsan. Det finns därför all anledning att få bort den fuktiga luften från källaren eller fritidshuset. Anläggningen pumpar in frisk så snart solen skiner det minsta. Då ventileras den fuktiga luften bort. Det finns paket anpassade för olika kvadratmeter.

Den fuktiga luften i källaren eller fritidshuset ska också transporteras ut. Solfångaren blåser in uppvärmd luft i källaren och du ska därför också montera en frånluftsventil eller självdragsdon så att luften kan komma ut.

Glöm inte att om dörrarna är helt stängda utan luftspalter så får man ingen cirkulation. För att lösa detta kan man såklart ha dörrarna öppna men annars så finns det små ventiler för montering i innerdörrar eller så kan man sätta in överluftsdon i väggen.

Dålig ventilation i badrummet?

Badrummet är ett våtrum men trots det så ska såklart fukten ut därifrån. Annars blir mögel och annan svamp ett problem inom viss tid. Här kommer lite text om hur man kan förbättra ventilationen.

Vad säger ventilationsreglerna?
Boverkets byggregler är tydliga om hur mycket luft som ska komma in till huset kontinuerligt. Svaret är 0,35 liter/s så ett hus på 200 kvm behöver 70 liter/s (252 m³/h). En tumregel är att luften ska bytas ut varannan timme.

Är det vanligt att man har så god ventilation?
Ofta har man ingen kontroll på hur bra ventilation man har i huset och många människor har och får problem med astma och allergier på grund av dålig ventilation och detta drabbar barn mycket lättare. Mögelpåväxten ser man oftast på kalla ytterväggar och i mjukfogar mellan golv och vägg. Detta bidrar ofta till allvarliga hälsoproblem som andningsbesvär, migrän, luftrörsinfektioner och allergi.

Bättre ventilation!